HET PROJECTBUREAU VOOR MEESTERS IN DE BOUW
menu
Home Uitdagingen in de bouw & techniek Realiseren van woningen

Hoe Velox helpt het woningtekort in Nederland op te lossen

Om fors meer woningen te bouwen is er zowel kennis, kunde als menskracht nodig. Velox helpt bouwbedrijven aan alle drie die zaken. Door de beschikbaarheid en kwaliteit van leidinggevenden in de bouw nauwlettend in de gaten te houden slagen wij erin hoog gekwalificeerd personeel te bieden. Al onze professionals vinden het belangrijk om niet alleen capaciteit te brengen, maar ook kennis en kunde. Wij zien het oplossen van het woningtekort als een gezamenlijke uitdaging en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat is de concrete oplossing voor het woningtekort?

Er zijn voor de verschillende vraagstukken in de bouw verschillende antwoorden die kunnen helpen met het woningtekort oplossen.

Geschikte woonlocaties vinden
Om te beginnen het probleem van het vinden van geschikte woninglocaties. Omdat veel partijen van mening zijn dat het overgebleven groen in gemeentes beschermd moet worden, is het verstandig te kijken naar alternatieve locaties. De instortende kantorenmarkt zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen: in veel gemeenten zijn er steeds meer leegstaande bedrijventerreinen, die benut kunnen worden voor woningbouw. Ook veel potentie heeft het opkopen van landbouwgrond door de gemeente, om er een woonbestemming van te maken. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, is het woningtekort al opgelost als je één tot anderhalve procent van de totale landbouwgrond gebruikt om woningen op te bouwen.

Stikstofuitstoot verminderen
De remmende werking van de stikstofproblematiek kunnen we tegengaan door anders te werk te gaan in de bouw. De stikstofuitstoot kan omlaag door bijvoorbeeld lichtgewicht en ecologisch te bouwen, minder transportbewegingen te maken, en elektrisch materieel te gebruiken. Daarnaast wordt duurzaam bouwen ook steeds belangrijker. Energietransitie in Nederland is een belangrijk onderdeel waar Velox ook aan bijdraagt.

Strategische personeelsplanning
Als de vraag naar woningen groeit en er dus meer moet worden gebouwd, is het verstandig om een personeelsplanning te maken die op deze ontwikkeling aansluit. Dit noemen we een strategische personeelsplanning (SPP). Velox kan hierbij helpen door een analyse te maken van de capaciteit en behoeften binnen jouw bedrijf en in een vroeg stadium de juiste krachten te vinden. Wil je hier meer over te weten komen? Ga naar onze pagina over strategische personeelsplanning of neem direct contact met ons op!

Wat is de oorzaak van het woningtekort?

Waarom is eigenlijk woningnood en een huizentekort? De meest voor de hand liggende oorzaak waarom er woningtekort is, is toename van de bevolkingsgroei. De precieze redenen waarom er woningnood is liggen echter genuanceerder. Voor de woningmarkt is namelijk niet zozeer de bevolkingsgroei van belang, als de toename van het aantal huishoudens. Het aantal huishoudens neemt naar verwachting om de periode van 2021 tot en met 2034 10,5% toe, van 8 miljoen naar 9,9 miljoen. De toename van het aantal alleenstaanden speelt hierin een grote rol. Hierdoor is er vooral veel behoefte aan appartementen. Maar er zijn nog andere oorzaken waarom woningtekort nu een probleem is.

Het zoeken van een geschikte bouwlocatie gaat soms moeizaam, omdat het niet zo maar mogelijk is om overal te bouwen, door uitgebreide regelgeving en natuurbescherming. Ook hebben woningbouwprojecten vertraging hebben opgelopen, door zowel de coronacrisis als de stikstofcrisis. Hierdoor worden er in 2021 en 2022 minder woningen opgeleverd dan anders. Ook het personeelstekort in de bouw speelt een rol: doordat er te weinig gekwalificeerd personeel is ontstaan er vertragingen op de bouwplaats.

Hoeveel woningen zijn er tekort?

Het woningtekort van Nederland in 2020 was ongeveer 279.000 woningen. Dat was een daling ten opzichte van 2019, toen er nog 331.000 woningen tekort waren. Die afname was een gevolg van het coronajaar, waarin de bevolking minder hard gegroeid is door minder migratie naar Nederland en grotere sterfte. Sindsdien is het woningtekort in Nederland echter weer opgelopen. In het rapport van ABF Research, Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt: prognose en scenario’s 2021-2035, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BKZ, staan de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt uiteen gezet. Volgens het rapport wordt het woningtekort in 2021 geschat op ongeveer 285.000 woningen. Naar verwachting zal deze ontwikkeling doorzetten, tot een piek in 2024, wanneer er 316,700 woningen tekort zullen zijn. Het woningtekort per gemeente verschilt, vooral in de Randstad is de woningdruk hoog, maar ook in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland loopt het woningtekort per gemeente op. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw moet er de komende tien jaar 1 miljoen woningen worden gebouwd om het woningtekort in heel Nederland op te lossen.

Wat staat er op de planning voor de komende 10 jaar?

Tot en met 2030 komen er in Nederland dus dan een miljoen woningen bij! ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van BZK opnieuw de plancapaciteit voor woningen geïnventariseerd. In de periode tussen 2021 en 2030 worden er in totaal 1.044.500 woningen gebouwd. Het woningtekort zal daarmee teruglopen van 3,5 naar 2,5 procent. Waar worden deze woningen dan precies gebouwd? Deze nieuwbouwwoningen worden als volgt verdeeld over de verschillende provincies van Nederland:

Meer over woningtekort

Contact

Bereikbaar tussen 07:00 en 19:00

Wil je meer weten over het woningtekort in Nederland en hoe Velox jouw organisatie kan helpen om dit op te lossen? Neem dan gerust contact met ons op. We voorzien je graag van alle gewenste informatie!