HET PROJECTBUREAU VOOR MEESTERS IN DE BOUW
menu
Home Uitdagingen in de bouw & techniek Werken aan de energietransitie

Energietransitie in Nederland: Hoe draagt Velox hieraan bij?

De energietransitie in Nederland is een complexe opgave die vrijwel alle vlakken van de samenleving raakt: natuurlijk de energiesector, maar ook transport, industrie, en de bouw. Om de energietransitie tot een succes te maken zullen al deze partijen de manier waarop ze met energie omgaan moeten veranderen. Velox is dé organisatie bijdraagt aan de energietransitie in Nederland. Op deze pagina vind je alles over hoe we ook jouw organisatie kunnen helpen.

Hoe helpt Velox bij de energietransitie?

De energietransitie wordt zowel vanuit Brussel als Den Haag aangegeven als een zeer belangrijk onderwerp. Of het nu gaat om woningen die van het gas af moeten of duurzaamheid in de bouw. We willen vooral een gezonde wereld achterlaten voor de generaties na ons.

De energietransitie creëert veel werk voor vakmensen die gericht zijn op de technieken van de toekomst. Helaas is er aan dit personeel een tekort, waardoor er binnen bedrijven soms onvoldoende bewustzijn over duurzaam bouwen is en bouwprojecten vertraging dreigen op te lopen. Velox kan helpen om deze problemen binnen je organisatie te voorkomen.

Bij Velox werken namelijk future proof professionals. Onze mensen vinden het interessant om niet alleen met de technieken van vandaag bezig te zijn, maar ook met die van morgen. Dus als we het over energietransitie hebben, dan helpen wij hen in kennis en kunde, in de praktijk. We helpen opdrachtgevers om hun projecten te verduurzamen. Onder andere door andere opdrachtgevers daar bewust van te maken. We bieden opdrachtgevers niet dus niet alleen capaciteit maar ook de kennis.

Wat is energietransitie eigenlijk?

Laten we verdergaan met de definitie: wat is de energietransitie eigenlijk? Wat betekent de energietransitie voor de maatschappij? De energietransitie wordt uitgelegd als de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energie naar een systeem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Fossiele brandstoffen zijn steenkool, bruinkool, aardolie en aardgas. Dit is energie die lang geleden is ontstaan. Duurzame energie is hernieuwbare energie die weinig milieuschade veroorzaakt voor mens en milieu. Voorbeelden zijn zon, wind, waterkracht en aardwarmte.

Waarom energietransitie?

Waarom is de energietransitie in Nederland nodig? De energietransitie is allereerst nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van de aarde is een probleem voor de hele wereld, zeker ook voor Nederland. Op basis van eigen onderzoek en de scenario’s uit het nieuwste rapport van IPCC, het VN-klimaatpanel, maakte het KNMI onlangs bekend dat de zeespiegel aan de Nederlandse kust aan het einde van de eeuw ongeveer 1,2 meter hoger is dan aan het begin van de eeuw, als we de broeikasgassen niet terugdringen. Een andere reden waarom energietransitie nodig is, is dat fossiele brandstoffen niet hernieuwbaar zijn. Er is dus een beperkte voorraad, die bovendien ongelijk verdeeld is over landen. Dit leidt tot geopolitieke spanningen.

Het Klimaatakkoord

Omdat het voor het klimaat dus belangrijk is om minder fossiele energie te gebruiken, zijn de energietransitie en het Klimaatakkoord met elkaar verbonden. In het Klimaatakkoord staat hoe Nederland moet realiseren dat we in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten, en in 2050 95% minder uitstoten ten opzichte van 1990. Dat is in de wet vastgelegd, de zogeheten Klimaatwet. Om deze doelen te halen moet vooral het energiesysteem op de schop, daarom is er een Energiewet of Wet energietransitie in de maak, die in 2022 klaar moet zijn. Deze wet moet de Gaswet en Elektriciteitswet uit 1998 vervangen. In de Energiewet of Wet energietransitie komt te staan hoe we de energietransitie in 2050, en dus een duurzame energievoorziening, gaan realiseren.

Energietransitie in nederland

Maar wat betekent de energietransitie in Nederland? Er is momenteel een groot woningtekort in Nederland. Er zullen dus veel woningen gebouwd moeten worden. De energietransitie is voor gemeenten en organisaties uitdagend, met name als het gaat om het aardgasvrij maken van huizen en duurzaam bouwen. Zij zullen de energietransitie de komende decennia lokaal in goede banen moeten leiden.

Om dit te bewerkstelligen werkt iedere gemeente samen met provincie en waterschap aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin moet komen te staan hoe de doelen van de energietransitie in gemeenten worden gerealiseerd. Om de RES tot een succes te maken, wordt in verschillende regio’s het Energietransitiemodel (ETM) ingezet om een energietransitieplan te maken.

Dit is een open-source systeem waarin regio’s de consequenties van hun beleid op een transparante manier kunnen laten doorrekenen in economische en ecologische zin. Het Energietransitiemodel is gratis beschikbaar via een web-interface voor provincies, regio’s en gemeenten. Door variabelen aan te passen op gebied van bijvoorbeeld vraag, aanbod en kosten kun je in het model zien in hoeverre de energiedoelen worden bereikt met bepaalde maatregelen.

Het Energietransitiefonds

Om bedrijven, bewoners en organisaties te helpen met de overgang naar duurzame energie, kunnen gemeenten een speciaal fonds oprichten. Zo heeft bijvoorbeeld Rotterdam, een stad die te kampen heeft met een hoge uitstoot van broeikasgassen, een Energietransitiefonds opgericht. Dit fonds stelt 100 miljoen euro beschikbaar om innovatieve bedrijven en duurzame projecten te stimuleren in de overgang naar duurzame energie. Zo wordt op meer plekken in Nederland de energietransitie financieel ondersteund vanuit de overheid door middel van investeringssubsidies, stimuleringsregelingen en salderingsregelingen.

Energietransitie voorbeelden

Hoewel het niet makkelijk gaat worden, zijn er wat betreft de energietransitie voorbeelden genoeg die hoop geven dat we de transitie kunnen voltooien. Zo zijn er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar, zoals het toepassen van waterstof. In de energietransitie kan waterstof een voorname rol spelen door gas te vervangen en te fungeren als duurzame opslag van energie. Bij de energietransitie zijn woningen ook heel belangrijk: zowel het ontwerp, de bouwmethode, als het gebruik ervan. Ook hier vinden veel innovaties plaats: door nieuwe woningen energieneutraal, energiepassief of zelfs energiepositief te bouwen en vervolgens met zonnepanelen uit te rusten, leveren woningen aan de energietransitie een aanzienlijke bijdrage. Al deze vernieuwing zorgt voor de creatie van vele banen en economische kansen. Iets waar wij als Velox graag aan bijdragen!

Meer over energietransitie

Contact

Elke werkdag bereikbaar tussen 07:00 en 19:00

Meer weten over hoe wij kunnen ondersteunen bij het realiseren van de energietransitie, of wil gewoon advies? Neem dan direct contact met ons op. We staan altijd voor je klaar!
Nino Klieverik Consultant Installatietechniek
Nino Klieverik