HET PROJECTBUREAU VOOR MEESTERS IN DE BOUW
menu
Home Dit is Velox Nieuws Gedeeltelijk stikstofverlof voor bouwsector
NIEUWS
14 oktober 2020

Gedeeltelijk stikstofverlof voor bouwsector

Goed nieuws! Bouwprojecten die slechts tijdelijk een hogere stikstofuitstoot veroorzaken, kunnen weer onbelemmerd doorgaan. Bouwers hoeven voor deze projecten geen natuurvergunning meer aan te vragen. Dat meldt minister Schouten dinsdag aan de Tweede Kamer. De branchevereniging verwacht dat dit wetsvoorstel eindelijk de bouwsector duidelijkheid biedt en dat veruit de meeste bouwprojecten nu vlot worden getrokken.

Waarschijnlijk biedt het kabinet hiermee vooral een oplossing voor (kleinere) woningbouwprojecten. Grote woonwijken en nieuwe wegen leiden namelijk tot een permanent hogere stikstofuitstoot, vanwege het extra autoverkeer dat wordt aangetrokken als de bouw eenmaal is voltooid. Om die projecten te kunnen uitvoeren, zullen bouwers dus nog steeds een natuurvergunning moeten aanvragen. Die wordt in principe alleen verstrekt als zij vooraf kunnen aangeven hoe zij de extra stikstofuitstoot denken te compenseren met een uitstootverlaging elders.

De bouwsector dringt al een jaar lang aan bij Schouten op een drempelwaarde voor de bouw, waarbij projecten die minder dan een bepaalde hoeveelheid stikstof uitstoten vergunningsvrij zijn. Schouten kon niet zomaar meegaan in die eis, omdat de overheid wettelijk verplicht is de Nederlandse stikstofemissies per saldo fors te verlagen. Dat heeft de Raad van State vorig jaar immers geoordeeld in een baanbrekend arrest. Sindsdien moet elke activiteit die stikstof uitstoot aantoonbaar worden gecompenseerd met een stikstofreducerende maatregel in de buurt.

Compensatie van tijdelijke emissies van projecten

Het kabinet wil alle tijdelijke emissies van bouwprojecten nu compenseren met landelijke maatregelen die de stikstofuitstoot verlagen. Schouten trekt daar tot 2030 een miljard euro voor uit. De helft van dat bedrag is bestemd voor stikstofreductie (schonere voer- en werktuigen) in de bouwnijverheid zelf. De overige 500 miljoen euro kan ook worden ingezet voor aanvullende maatregelen buiten de bouwsector.

Deze tegemoetkoming aan de bouw is onderdeel van een wetsvoorstel dat Schouten dinsdag naar de Tweede Kamer stuurt. Het omvat een pakket maatregelen van ruim 6 miljard euro, waarmee het kabinet de landelijke stikstofuitstoot in tien jaar tijd met 26 procent wil verminderen.

€5 miljard beschikbaar voor natuurherstel en terugdringen stikstof

Het kabinet legt wettelijk vast dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Met een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen, zit in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau. Deze structurele stikstofaanpak biedt ook ruimte voor economische activiteiten. Zo komt er een gedeeltelijke vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector in de bouw- en sloopfase.

Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven. Er komt tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Elke sector levert een bijdrage.

Twijfel over juridische houdbaarheid van aanpak

Over de juridische houdbaarheid van de stikstofaanpak van het kabinet bestaat veel twijfel. De commissie-Remkes, die in opdracht van het kabinet in juni advies uitbracht over het te voeren beleid, kwalificeerde het maatregelenpakket van Schouten als ‘niet ambitieus genoeg’ en ‘volstrekt onvoldoende’. Volgens Remkes moeten de emissies met minimaal 50 procent dalen om de Nederlandse natuur echt te beschermen.


Bronnen:
Camu, K. (2020, 14 oktober). NEPROM: 'Eindelijk duidelijkheid voor de bouwsector'. Geraadpleegd van Vastgoedjournaal
Hofs, Y. (2020, 13 oktober). Kabinet geeft bouwsector gedeeltelijk stikstofverlof. Geraadpleegd van de Volkskrant
Rijksoverheid. (2020, 13 oktober). Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor de bouw. Geraadpleegd van Rijksoverheid

Personeelstekort, woningtekort en energietransitie

Op deze thema's maken wij het verschil

Als projectbureau bevinden wij ons middenin de projectketen. Het woningtekort, personeelstekort en de energietransitie zien wij als een gezamenlijke uitdaging, waarbij we als Velox onze kennis van duurzaam bouwen, nieuwste technieken, HR en de inzet van personeel bij elkaar brengen. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld